Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odvádění odpadních vod - STOČNÉ

Dne 24. 6.2020 v usnesení 4.1./9ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo navržený způsob zajišťující odvádění a čištění odpadních vod v obci a to tak, že nově bude kanalizaci ve vlastnictví obce provozovat obec sama prostřednictvím odborně způsobilé osoby. Dále téhož dne v usnesení 4.2./9ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo uzavření Dohody vlastníků kanalizací provozně souvisejících mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí a Vodovody a Kanalizace Zlín, a. s., a dále v usnesení 4.3./9ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo uzavření Smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod  a Smlouvy o poskytování služeb mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí a MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s. V této souvislosti dne 23. 9. 2020  v usnesení 5./11ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo výši ceny stočného 39,13 Kč bez DPH. Aby následně mohlo dojít i k úpravě smluvních vztahů s domácnostmi i podnikateli napojenými do obecní kanalizace 

dne 25. 9. 2020 v usnesení 2.1./45RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila podstatné náležitosti Smlouvy o odvádění odpadních vod mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí jako vlastníkem a provozovatelem veřejné kanalizace a odběratelem tj. fyzickou osobou - občanem, jako vlastníkem připojené stavby nebo pozemku /odběrné místo/ např. RD / bytový dům / chata/ chalupa / garáž/.

Návrh Smlouvy na odvádění odpadních vod - občan

dne 25. 9. 20220 v usnesení 2.2./45RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila podstatné náležitosti Smlouvy o odvádění srážkových vod a odpadních vod mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí jako vlastníkem a provozovatelem veřejné kanalizace a odběratelem fyzickou podnikající či právnickou osobou, jako vlastníkem připojené stavby nebo pozemku (odběrné místo), např.: škola / provozovna / restaurace / penzion / obchod / holičství / divadlo / sportoviště. 

Návrh Smlouvy na odvádění odpadních a srážkových vod - firma

Smlouvy na odvádění a čištění odpadních vod, které měli občané uzavřeny s Moravskou vodárenskou, a. s. nebo společností Vodovody a Kanalizace Zlín, a. s. byli ukončeny a uzavřeny nové s obcí Želechovice nad Dřevnicí. Zároveň v nejbližších měsících proběhne revize napojení odpadních vod z domácností a firem na kanalizaci obce, s cílem je uvést skutečný stav do souladu s uzavřenými smlouvami.

Co doplnit do Smluv:

  • telefonní číslo nebo e-mail, adresa pro doručení, pokud je odlišná od odběratele
  • zdroj vody, který využíváte (vodovod, vodovod a jiný zdroj nebo jiný zdroj). V případě jiných zdrojů, které jsou odváděny do kanalizace, prosím vyplňte typ zdroje např. studna
  • počet osob pobývajících v odběrném místě (ve většině smluv je tento počet vyplněn dle trvalého bydliště osob jednotlivých odběrných míst). V případě, že není zřízeno na odběrném místě žádné trvalé bydliště, vyplňte počet osob, které využívají napojení na kanalizaci. Počet osob  bude  aktualizován  vždy  na  konci  zúčtovacího  období  a  prověřován  na  základě  údajů z evidence obyvatel. Povinností odběratelů bude ať už zvýšení nebo snížení počtu osob v domácnosti, pokud možno, co nejdříve nahlásit, toto je myšleno především u domácností, kde nejsou osoby hlášeny na travalý pobyt
  • počet dní, pokud je přípojka využívána méně než 250 dní v roce
  • způsob platby stočného (měsíční záloha nebo roční vyúčtování)
  • spojovací číslo k inkasu, které chcete nastavit na platbu stočného
  • číslo bankovního účtu (v případě vzniku přeplatku za stočné, bude částka vrácena na uvedené číslo bankovního účtu)

V případě jakýchkoliv dotazů ve věci odvádění odpadních vod využijte

KONTAKT na OÚ želechovice nad Dřevnicí:

PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ /úřední hodiny/:

PONDĚLÍ 08:00 - 12:00  14:00 - 17:00 
STŘEDA 08:00 - 12:00  14:00 - 17:00 
PÁTEK 08:00 - 12:00  

ÚTERÝ A ČTVRTEK PŘÍSTUP DO KANCELÁŘÍ OBECNÍHO ÚŘADU PRO VEŘEJNOST  U Z A V Ř E N

K VYŘIZOVÁNÍ NUTNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ MOHOU OBČANÉ VYUŽÍVAT

TELEFONNÍ SPOJENÍ: 775 569 118 

NEBO E-MAILOVÝ KONTAKT: obec@zelechovice.eu

 

Nejčastěji kladené dotazy při vyplňování a uzavírání nových Smluv:

Dotaz: jak mi bude vrácena záloha za stočné od MOVO a.s.?

Odpověď: občané, kteří měli smlouvu pouze na stočné, byla tato ukončena k 30. 6. 2020 a odběratelé by měli dostat vyúčtovací fakturu. tj. dle zaplacených záloh bude přeplatek, nebo nedoplatek. V současné době by tyto smluvní vztahy měly být již ukončené a vyúčtované. Občané, kteří platili vodné i stočné, máme informace od MOVO, a.s., že byla upravena záloha cca na polovinu a k 1. 7. 2020  byla vytvořena v zákaznickém systému nová verze smlouvy pouze na vodné. Při roční fakturaci v květnu bude na faktuře poměrově rozpočítané vodné a stočné po dobu platnosti staré verze smlouvy a pouze vodné od platnosti nové verze smlouvy. V případě vzniklého přeplatku, bude vyúčtován na konci zúčtovacího období.

Dotaz: do smlouvy jste uvedli „ Počet osob pobývajících v Odběrném místě řešeném touto Smlouvou činí v den jejího uzavření (dle vyjádření Odběratele): 4  osoby“, ale ve skutečnosti jsme dva, musím platit stočné i za dceru, která je v zahraničí a přijede do Želechovic jednou za rok?

Odpověď: stočné za takovou osobu, která se prokazatelně nezdržuje v obci platit nemusíte, bude se jednat o osoby, které jsou trvale např. v Domově pro seniory nebo v jiných podobných zařízeních, žijí a pracují v zahraničí, nebo ve vzdálených městech v ČR a skutečně do obce zajíždí minimálně, ale toto se nebude vztahovat např. na studenty, kteří studují mimo ZK, tak jak to je uznáváno při výběru poplatků za KO.

Dotaz. bude obec po podpisu smlouvy rozesílat rozpis záloh?

Odpověď: rozpis záloh bude zasílán odběratelům, kteří uvedli do smlouvy úhradu záloh příkazem k úhradě. V případě uvedeného kontaktu na email, bude tento rozpis záloh zaslán na uvedenou e-mailovou adresu. Pokud emailový kontakt není uveden, bude rozpis záloh zaslán poštou. Odběratelům, kteří uvedli platbu záloh prostřednictvím SIPA, bude záloha, ve výši uvedené v podepsané smlouvě nastavena a zařazena do jimi uvedeného SIPA. Rozpis záloh nebude zasílán.

Změna se nebude týkat připojení na vodovod a v případě kanalizace některých nemovitostí v ulici Osvobození, Podřevnická a Papírenská, které jsou napojeny přímo na kanalizaci VAK Zlín, a.s. a Moravské vodárenské, a.s. Tyto zůstávají nadále v platnosti.

Žádost o připojení na kanalizaci ve vlastnictví obce

 

Kanalizace