Menu
Obec Želechovice nad Dřevnicí
Želechovicenad Dřevnicí

V pátek 27.1. 2023 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 28.1. 2023 od 8:00 do 14:00 hodin se koná II. kolo volby prezidenta ČR. Obec má 3 volební okrsky. Volební okrsek č. 1 je v budově Sokolovny, volební okrsek č. 2 je v budově základní školy. Volební okrsek č. 3 je v budově hasičské klubovny v Želechovicích - Pasekách. K prokázání totožnosti jsou voliči povinni předložit platný občanský průkaz, nebo cestovní pas. Volební lístky obdrží každý volič přímo ve volební místnosti. 

Historie

Jméno obce vzniklo od osobního jména Želech nebo Želich, tzn. ves lidí Želechových  (Želichových).

Písemné prameny: 

1361 - Zelithowitz, 1437 - Zelechowitz, 1490 - Zylochowicze, 1580 - Zielechowicz, 1596 - Zielychowicze, 1718 - Zielechowitz, Žielechowitz. 1846 -Ziellochovitz, Želechovice, Zelechowice, 1872 - Zelechowitz, Želechovice, 1881 - Želichowicw, 20. století   - Želechovice.

Historie Želechovic nad Dřevnicí do konce 19. století

Při kopání základů k domu č. p. 183 byly nalezeny střepiny z popelnic, poslány do muzea ve Vizovicích. Jde o doklady života člověka kultury lidu popelnicových polí (1 250-750 př. K.) mladší a pozdní doby bronzové. Lidové podání tvrdí, že zdejším krajem kráčela první křesťanská kultura. Dokladem cesty Cyrila a Metoděje (863 n. l.), slovanských věrozvěstů, je dle pověstí hrubý kamenný kříž na Osmeku ve Hvozdné. Záznamy jsou i z roku 967, za vlády Boleslavů. Tehdy byly vzaty lesy pod správu knížecí. Do té doby byly svobodné, lov i těžba. První písemná zmínka o Želechovicích je údaj ze zakládající listiny vizovického kláštera Smilheimu z roku 1261, vydané Smilem ze Střílek a na Brumově. Tehdy mu Vilém z Hustopečí daroval spolu s Lípou a částí Zádveřic i polovinu obce Želechovic. Druhá větší část, patřila ke Zlínu. Obě části odděloval Obůrek, tehdy označen jako „Suchá Oselná“. Z roku 1397 je první písemná zpráva o zlínské části Želechovic, jako součásti zlínského panství. Do zemských desek je zapsáno, že z držení markraběte Jošta Lucemburského patří jako odúmrť městečko a tvrz Zlín a vsi Březnice, půl Želechovic, Trnava, Klečůvka, Čepkov, Mladcová, Zbožná, Prštné, Bonětina a jihomoravské Čejkovice Zdeňkovi ze Šternberka z lukovské větve šternberského rodu. Obě části obce byly sjednoceny až v době zrušení feudálních privilegií, asi v roce 1848. Do té doby mívala každá část obce svého purkmistra i fojta. I poté však měly oddělené pokladny a obecní hospodáře až do roku 1929.

Kostel

Kolem roku 1400 byla zřízena vizovickým opatem duchovní správa s kostelem a farou. Gotický kostel byl zasvěcen sv. Petru a Pavlovi. Z doby gotické se zachoval kalich (v roce 1895 byl na národopisné výstavě v Praze) – dostal se k nám pravděpodobně z některého zrušeného kláštera za Josefa II. v 80. letech 18. století a ve východní stěně kostela je viditelný zlomek (zaoltářní okno) gotické kružby a uvnitř gotický výklenek pro uložení hostií (pastoforium). Ve 2. polovině 16. století převládlo protestantství. Fara byla obsazována kněžími podobojí. Z let 1586 – 90 je znám pastor Michal (pohnal majitele Lukova, že mu odmítá farskou louku v Želechovicích a desátek z Klečůvky a tamějšího mlýna). Většina obyvatel se po Bílé hoře a rekatolizaci opět přiklonila ke katolictví.

Kostel

Po vydání tolerančního patentu roku 1781 Josefem II. se k evangelické církvi přihlásilo pouze 49 osob. Farní kostel byl několikrát opravován (roku 1737 kompletně barokně přestavěn), prodloužen a zaklenut, roku 1857 presbytář zapřen pilíři, v letech 1827-32 opět opravován, pak ještě pětkrát) roku 1794 byl kostel vymalován knězem (hostem) Tomášem Blahetou a ozdoben jeho obrazy “Večeře Páně“, „Narození Páně“ a „Poslední soud“. Za třicetileté války obec zpustla (1618-1648), v roce 1621 byla velká neúroda a po povodni v roce 1660 se vedlo ještě hůře. Tehdy vypuklo v kraji povstání Valachů. Zúčastnilo se ho na 700 lidí. V roce 1644 byli poraženi. Mezi potrestanými byli i 4 Želechovjané: Jan Batík, Jura Hrčka, Pavel Ležatků, Jan Třabelka, a to smrtí oběšením. První 3 ze zlínského dílu, Třabelka z vizovického. Celkové množství popravených bylo na Lukovsku, Zlínsku a Vizovicku: 57 oběšených, 17 čtvrcených, 5 sťatých, 4 dáni na kolo a 1 dán na rožeň.

Škola

Želechovická škola je prastará a patří k nejstarším v okrese. Připomíná se poprvé roku 1613. Historik V. Peřinka – Děkanská matrika z roku 1672 uvádí požitky rektora od želechovických farníků. Původní školní budovu založila olomoucká konzistoř roku 1762. Byla jednotřídní. V letech 1660 - 70 zde působil rektor Klabík (údajný autor „Lomnického“ kancionálu). Další záznam je z roku 1696, kdy byly do kostela pořízeny nové varhany a varhaníkem se stal rektor (učitel) Jiří z Borka, rodilý Zlíňan. Šlo o farní školu. 1796 -1835 zde působil učitel Antonín Duray, do roku 1868 byl učitel jeho syn

Škola

Jan. V letech 1867–8  byla vystavěna nová školní budova, jednopatrová, dvojtřídní. V roce 1897 provedena přístavba 2. patra a WC (škola trojtřídní).

Historická událost

Želechovice hrály důležitou roli v tzv. „boji o nerozdílné hory vizovické“. Ty užívali společně poddaní vizovičtí a ze sousedních panství. Brali si z hor dřevo a pásli na pastvinách dobytek. V myslivně Vidovy se v srpnu 1748 konala schůzka majitelů panství Světlov, Luhačovice, Zlín, Vizovice a vasilského statku. Bylo dohodnuto rozdělit hory mezi jednotlivá panství. Poddaní se postavili proti a vykopali nově osazené hraniční kameny. 15. prosince 1767 mělo být provedeno nové rozhraničování za vojenské asistence. U Želechovic, na cestě k Vidovám měl být osázen první hraničník. Sešlo se tam několik stovek lidí. Vojáci začali střílet do davu. Na místě zůstalo 5 mrtvých a několik zraněných. Ze Želechovic zahynul  Martin Svačina a další Želechovjan, Pavel Nedbálek byl odsouzen na půl roku k provádění opevňovacích prací na Špilberku v železech a poutech. S ním i dalších 8 poddaných. Smrtí zaplatili i Martin Večeřa a Pavel Janula z Rakov, jedno čtrnáctileté děvče a jedna neznámá žena. Obě prý byly pochovány přímo na místě. Pole dnes nese název Hroby a pasečtí občané se zasloužili‚ o důstojné umístnění památného kamene. Soud se v květnu roku 1772 rozhodl, že obce nemají právo k těmto lesům.

Historická událost

Zajímavosti z 18. a 19. století

V roce 1781 byly nařízeny povinné požární prohlídky a povinné vymetání komínů bylo svěřeno jedině kominíkům. V roce 1790 měla naše obec 695 obyvatel ve sto domech. V roce 1802 byla vojenská služba snížena na 10 –12 let. V roce 1820 se připomínají v souvislosti s daňovým rozpisem jména Martin Bobál (pudmistr strany vizovské) a Jan Nedbálek s fojtem Janem Motýlem (za stranu zlínskou). V roce 1843 bylo při sčítání lidu, zjištěno: 742 obyvatel, z toho 356 mužů, ve 145 domech 164 rodin, z toho 3 řemeslnické, 1 učitelská, 119 domkářů, 14 zahradníků (s 12 jitry půdy), 9 pololáníků (s 30 jitry půdy), 4 čtvrtláníci (po 15 jitrech). V roce 1848 byl zřízen pravděpodobně obecní úřad pro vizovickou i zlínskou stranu. V roce 1870 byla založena Reiffeisenova záložna u Motýlů, Občanská záložna u Březíků. V roce 1890 byl založen poštovní úřad v Želechovicích. V roce 1891 byl založen Dobrovolný spolek hasičský. V roce 1898 byla vybudována železniční trať z Otrokovic do Vizovic (OZVD). V roce 1899 bylo při sčítání obyvatelstva zjištěno 880 osob ve 160 domech (z toho 117 evangelíků, 8 židů – majitelé palírny, ostatní katolíci).

Zajímavosti 18. a 19.století

Historie Želechovic nad Dřevnicí 20. století

Hospodářství

Původně panskou papírnu koupila v roce 1755 rodina Haldů, držela ji do roku 1881. Poté zde ještě krátce byl papír vyráběn, později zde byla zřízena výroba obuvi a pletárna košů. V roce 1920 koupila objekt firma Baťa, zavedla výrobu lepenky. V roce 1922 výrobna vyhořela a objekt kupují rodina Vajdákova ze Želechovic a rodina Machalova z Prštného (kovovýroba). Ceny za 1. světové války (1914 –1918) – velká neúroda, bída: 1 q brambor za 300 K, 1 q pšenice  za 1000 K, prase za 3000 K, Boty   za 400 K, 1 m plátna za 60 K. V polovině 30. let existovaly 2 mlýny (pan Hrazdira - Paseky, pan Trunkát), pálenice (pan Světlík), 2 výrobny cementového zboží (pan Haša), kamenolom, sirnaté lázně, kovovýroba (papírna) a další živnosti (33 svobodných, 44 řemeslníků, 9 koncesovaných). Pracovní příležitost našlo mnoho obyvatel ve zlínských Baťových závodech. Mnozí z nich byli tzv. ,,kovozemědělci“. Ve 2. polovině 30. let. došlo k elektrifikaci obce a zavedení telefonu.

Papírna

Ul. 4. května 20. - 30. léta 20. století

Ul. 4. května 20.  -  30. léta 20. století

Ul. Podřevnická 20. - 30. léta 20. století

Ul. Podřevnická 20.  -  30. léta 20. století

V 50. letech klesl počet rolníků na 166, dělníků bylo 322. Zemědělský charakter si podržely Paseky. Ve 2. polovině 20. století ovlivnilo zaměstnanost zřízení JZD a jeho přidružené výroby. V 90. letech demokratizace společnosti vedla k rozšíření živností a podnikání. Vrácení majetků v restituci.

Pohlednice Želechovic n/D.

Fakta:

V roce 1945 byla provedena výměna protektorátních peněz. V roce 1945 byla bytová tíseň, stavivo na příděl. V roce 1953 byla znárodněna kovodílna pana Machaly, převzal ji Okresní průmyslový podnik Gottwaldov a pan Mokroš zřidil soukromou autobusovou linku na Paseky. V roce 1949 byly všechny živnosti a prodejny převedeny do Komunálního podniku a Jednoty. V roce 1950 byl zřízen v obci papírnický obchod v č. p. 242 (pan Polepil) a uhelný sklad na ul. Osvobození č. p. 312. V roce 1951 byla zřízena mlékárna v domě č. p. 9 a byl vypínán elektrický proud. V roce 1953 byl zrušen přídělový systém, proběhla měna V roce 1955 byla dokončena elektrifikace Želechovic, ulice Batalická. V roce 1958 byla zřízena samoobsluha Jednoty (na Červinkovém).

Stavby 1945–1989

Oprava válkou zničených mostů, stavba základní školy, stavba učitelského domu, přístavba tělocvičny, kulturní dům změněn na požární zbrojnici a mateřskou školu, stavba požárního domu na Pasekách, stavba Jednoty - prodejní družstvo, oprava staré školy – stala se sídlem úřadů a lékařských služeb.

Výstavba samoobsluhy

Zemědělství

V roce 1949 bylo založeno zemědělské družstvo II. typu, 30 polozemědělců a bezzemků. V roce 1950 byl zřízen v bývalé cihelně chov vepřů. V roce 1951 do družstva vstupují téměř všichni zemědělci v obci po dlouhém přesvědčování a slibech zaměstnat děti v průmyslu. Předsedou byl pan Petr Strnadel, rolník,  č. p. 19. O žních však sklízel každý do své stodoly, družstvo se rozpadlo. V roce 1954 vzniklo menšinové družstva s 33 ha, předsedkyní byla Al. Boleslavská, později pan Jan Paták (bývalý tajemník obecního úřadu). V roce 1961 došlo ke sloučení družstev Želechovice, Lípa, Příluky, s názvem Podřevnicko. V letech 1988 – 9 bylo družstvo připojeno k JZD Slušovice. V roce 1992 došlo k rozpadu JZD, restituce, dnes pole obdělávají Plemenářské služby, a.s. Otrokovice.

Obec

28. října 1918 vznikla Československá republika. O tomto faktu je zápis ve školní i obecní kronice. S oslavou bylo posečkáno až na den 3. listopadu 1918. V roce 1945 po osvobození sovětskou a rumunskou armádou byl ustaven národní výbor, prvním předsedou byl pan Ticháček. V roce 1960 byly přičleněny k Želechovicím obce Lípa a Lužkovice. V roce 1976 všechny tři obce byly integrovány pod město Gottwaldov. V roce 2009 proběhlo osamostatnění obce opět na Želechovice nad Dřevnicí.

Slavnostní průvod 30. léta, 20. stol.

Starostové a předsedové od roku 1914:

Starostové a přednostové od roku 1914František Motýl, Jan Verner, František Buráň – volbu nepřijal, František Bořuta, František Motýl, Josef Světlík, Antonín Doležel.

Po osvobození: Antonín Ticháček, Alois Motýl, Josef Nekvinda, František Smolka, František Havlík, Václav Verner, Horák.

Současný starosta: Michal Špendlík

František Motýl

 

 

 

Politické strany

Za první republiky: strana živnostenská, strana lidová, strana národně demokratická, čeští socialisté, strana agrární, strana republikánská, strana živnostenská, strana sociálně demokratická. Po druhé světové válce: strana sociálně demokratická, česká strana národně socialistická, strana lidová, strana komunistická. Po osamostatnění obce: Česká strana sociálně demokratická, Spojení demokraté – Sdružení nezávislých, „STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“.

Spolky

Spolek vojenských vysloužilců, Sbor hasičský, Národní jednota vysloužilců, církevní spolky, Farní jednota kostelní, Čtenářsko – pěvecký spolek Lumír, Jednota křesťanských matek, Družina katolických zemědělců. V roce 1921 byl založen Sokol, v témže roce Orel. V roce 1930 byl založen Československý červený kříž. V roce 1931 byla postavena sokolovna, současně postavena i orlovna (dnes budova pošty). V roce 1931 byl založen Sportovní klub (SK) fotbal a házená do roku 1950, pak byl sloučen se Sokolem. V roce 1945 byl založen Svaz protifašistických bojovníků. V roce 1951 byl založen Valašský krůžek (pan učitel Válek).

Valašský soubor Želechovice

Války

V letech 1914 – 1918 do 1. světové války bylo povoláno 147 mužů, stoupají ceny potravin, velká bída (chlebenky, cukřenky = potravinové přídělové lístky), na španělskou chřipku zemřelo v obci 6 žen. V roce 1918 uprchlíci z fronty byli chyceni (Čelůstka ze Želechovic - Pasek a Lacina z Lužkovic). Shromáždění lidé je chtěli osvobodit, došlo ke střelbě a následnému vyšetřování, ves byla obklíčena maďarskými vojáky a četníky. Následoval soud a bylo uvězněno 21 lidí. Po válce se vrátili vojáci z front (ruská, italská, francouzská) a legionáři. V roce 1920 na návsi byl postaven „Pomník padlým pro vlast a v cizích službách“. Jeho tvůrcem je rodák František Svoboda z č. p. 119, umělecký kamenický mistr v Praze. Práci provedl jen za režii. Výtěžek slavnosti odhalení zaplatil všechny výlohy. V den jeho instalace autor zemřel.

Pomník padlým

V letech 1939–1945 v době fašistické okupace působila v Želechovicích odbojová skupina napojená na organizaci „Pro vlast“ přes malíře Jana Kobzáně. Na jaře 1945 byla činnost prozrazena a asi 30 Želechovjanů bylo zatčeno gestapem. Z nich František Vaculík, Václav Praxl, Josef a Ladislav Světlíkovi zahynuli v koncentračním táboře Mauthausenu v plynové komoře. Jejich jména jsou vyryta i na pomníku na návsi. Jeden občan zahynul při leteckém útoku. V Říši zemřeli občané Lud. Macháň, Fr. Starý, a Jos. Holub. Partyzánských bojů se zúčastnil Rostislav Hanzlík z Pasek. Obec byla osvobozena 4. května 1945 rumunskou a sovětskou armádou. Dnes tuto událost připomínají názvy ulic Osvobození a 4. května. Výročí osvobození se v prvních letech po válce slavila u ,,Pomníku padlých“ májovou veselicí v krojích. 28. října bylo a je každoročně u pomníku kladení věnců. V roce 1946  byla odhalena čtyřem obětem války, členům Sokola, pamětní deska v Sokolovně.

Školství

Oslava dne Osvobození v roce 1945

V letech 1868–95 zde působil Jan Halda († 3. března 1926 v Kroměříži), jeden z majitelů papírny a zakladatel školní kroniky. V roce 1901 byla v každé třídě obecní školy pobočka (A, B). Dalším řídícím byl Cyril Horák z Komárného, do roku 1923 a do roku 1931 působil zde František Doležel. V letech 1931 – 41 byl řídícím Ferd. Filipi. Dále pak až v letech 1946 – 1952, za války Václav Praxl, který zahynul v Mauthausenu. V roce 1923 byla podána žádost o zřízení měšťanské školy. V roce 1935 byl zakoupen pozemek pro stavbu školy. V roce 1940 byla zřízena měšťanská škola v prostorách firmy Baťa (ředitel Dubský, Bojanovský). V roce 1945 byla obnovena měšťanská škola, ředitelka Emilie Klusalová (v období války chodili žáci do měšťanské školy na Zálešné). Úsilí o postavení budovy pro měšťanskou školu obvodu Želechovice (Lípa, Lužkovice, Hvozdná, Klečůvka) začalo již v roce 1945. S výstavbou se započalo v roce 1947, dokončena byla v roce 1949. Žáci se začali učit 16. října 1949. Budovu projektovali architekti Drofa a Hovora. Zásluhu na postavení má paní Emilie Klusalová. Stavba přístavby ZŠ byla zahájena v roce 1972 (tělocvična, jídelny, družina, třídy – zásluhu o stavbu měl pan Jiří Bosák, ředitel školy), přístavba byla otevřena 2. září 1978. V roce 1946 byla zřízena jedna třída mateřské školy na Výpustě č. p. 277. V roce 1951 v budově ZŠ byla umístněna i MŠ s celodenním provozem (ředitelka J. Viktorinová). MŠ byla po dostavbě přesunuta do prostor u Dřevnice (původně kulturní dům a hasičská zbrojnice).

 

Ulice 4. května 20. - 30. léta 20. století

Ulice 4. května 20. – 30. léta 20. století

Lékaři

Před válkou MUDr. Broner (Žid) musel po příchodu fašistů odejít, za války MUDr. Říman, po válce MUDr. Retter (bývalý příslušník čs. vojska v Anglii, odešel v 60. letech do Austrálie), MUDr. Sv. Čech od 60. let – ordinace v učitelském domě č. p. 326, v současnosti MUDr. Škubal  ordinace v č. p. 10. Dětští lékaři: ordinace dětských lékařů byla na sokolovně. Ordinoval primář MUDr. Valoušek, později byla zřízena ordinace dětského lékaře na MNV, MUDr. Žvátora, MUDr. Staroba, MUDr. Robková, v současnosti MUDr. Divilová.

Zajímavosti 20. století

24. června 1928 se zastavil v Želechovicích u pomníku prezident republiky T. G. Masaryk. Z této akce existuje foto. V roce 1929 byl zřízen skupinový vodovod z Lysé. V letech 1945–46 pomáhala obcím s potravinami americká organizace UNRA (konzervy, čokoláda, šatstvo).    V roce 1946 byl zaveden v obci rozhlas, do té doby chodil po vsi bubeník (např. pan Vaja, pan Žák) a oznamoval zprávy obecního úřadu. V roce 1951 bylo v Želechovicích otevřeno veterinární středisko, které dlouhá léta vedl MVDr. Milíč Jandl. Dne 9. února 1956 bylo naměřeno v Želechovicích – 28 °C. Po oblevě musely být odstraňovány kry třaskavinou. V roce 1957 zemřel v Želechovicích na odpočinku žijící zakladatel pařížského Sokola, legionář 1. SV kpt. Vladimír Chalupa, č. p. 15. V roce 1958 12. června a 2. září byla u nás viditelná polární záře. V 60. letech se o vzhled parčíků v naší obci zasloužil pan Jindřich Rosík vysázením mnoha vzácných stromů a keřů. Zahynul tragicky při práci.

Dřevěný splav

Návštěva prezidenta republiky T. G. Masaryka 24. 6. 1928

 

T. G. Masaryk

„Nejradostnější událostí v dějinách valašských měst a vsí zůstane návštěva prvního prezidenta ČSR, T. G. Masaryka. Pan prezident na své zpáteční cestě z Radhoště, v neděli 24. června 1928, učinil další zastávky, a to ve Vsetíně, Vizovicích a Zlíně. Mimo to učinil zastávku skoro ve všech vsích na cestě ležících. Do Želechovic, kde se i naši občané zúčastnili uvítání, dospěl několik minut před půl čtvrtou odpoledne. Byl krátce uvítán za obec náměstkem starosty panem Jos. Světlíkem, za legionáře panem kpt. Vladimírem Chalupou a za děti žákyní III. třídy obecní školy Vlastou Nedbálkovou, která mu, pláčem se zajíkajíc, podala kytici květin. Na fotografii je zachycen pan prezident v autě, hovoří právě s kpt. Chalupou, za ním stojí pan řídící učitel Frant. Doležel (pořadatel uvítání), drží před sebou žákyni Nedbálkovou. Vedle něho stojí náměstek starosty pan Jos. Světlík. Po obou stranách silnice stály děti školy želechovské a za nimi občanstvo. Pan prezident byl uvítán u Pomníku padlým, u něhož byla postavena slavobrána s nápisem: „Buď zdráv, osvoboditeli!“ Domy podél silnice byly vyzdobeny vlajkami, praporky v oknech, nejvíce školní budova, jejíž všechna okna byla vyzdobena množstvím květin a praporků, Žel, že jen chvilku jsme měli pana prezidenta mezi sebou! Zastávka trvala jen 2 minuty.“ Tolik kronika obce Lužkovice, autor pan učitel Křemenek. Ve Zlíně se zúčastnili uvítání pana prezidenta starostové okolních obcí. Za Želechovice starosta pan František Motýl. Podpis pana prezidenta T. G. Masaryka v pamětních knihách obcí je vzácná památka.

 

František Motýl a T. G. Masaryk

Pohlednice Želechovic n/D.Pohlednice Želechovic n/D.Pohled na Želechovice z Lzžkovic, 30. léta, 20. století

Prameny:

 • Zlínsko, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně
 • Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 1995, redigoval doc. Dr. Vladimír Nekuda, Dr. Cs.
 • Vlastivěda Moravská II. (místopis)
 • Muzejní spolek v Brně 1907
 • Želechovice – můj domov, Ferd. Filipi
 • Želechovice, Kostel sv. Petra a Pavla,
 • pan Bohumil Vícha
 • 100 let školy v Želechovicích – brožura 1968
 • Valašská povstání 1620–1644, Fr. Dostál, 1966

Želechovice nad Dřevnicí

Obec se nachází na levém břehu řeky Dřevnice, v nadmořské výšce 242 m n. m., 7 km od Zlína a 9 km od Vizovic. Středem protéká potok Obůrek, který odděluje dvě historické části. Vlastní vesnice leží v severní části, zatímco na jihu se rozkládají samoty a pasekářské usedlosti, dále pak zalesněný hřeben Vizovických vrchů.

Kontakt

Želechovice nad Dřevnicí
Ul. 4. května 68
763 11 Želechovice nad Dřevnicí
tel.: 775 569 118 
e-mail: obec@zelechovice.eu
IČO: 75158094
DIČ: CZ75158094
Číslo účtu:
258966988 / 0300 ČSOB, a.s.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie