Menu
Obec Želechovice nad Dřevnicí
Želechovicenad Dřevnicí

Termíny OTEVŘENÍ sběrného místa v areálu bývalého ZD v Želechovicích n/Dř. v roce 2024:1.6., 15.6., 29.6., 13.7., 27.7., 10.8., 24.8., 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12., 28.12.  

Výklad pojmů

Krizové řízení

je souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace
(zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon))

Krizová situace

je mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu
(zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon))

Mimořádná událost

je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací
(zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů)

Stav nebezpečí

se jako bezodkladné opatření může vyhlásit, jsou-li v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému
(zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon))
je nejnižším z krizových stavů, který mohou orgány České republiky vyhlásit v reakci na mimořádnou událost, závažnějšími stavy jsou nouzový stav a stav ohrožení státu

Nouzový stav

je státní krizové opatření pro závažné živelní nebo průmyslové katastrofy, vyhlašuje jej vláda nebo předseda vlády
(Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky)

Stav ohrožení státu

je mimořádný stav, který může na návrh vlády vyhlásit Parlament v případě, že je bezprostředně ohrožena svrchovanost státu, územní celistvost státu nebo jeho demokratické zásady, má ryze politický charakter (na území ČR nebyl dosud vyhlášen)

Válečný stav

je stav vzniklý mezi znepřátelenými stranami (státy nebo jinými subjekty mezinárodního práva) vypuknutím ozbrojeného konfliktu, a to bez ohledu na to zda byla vypovězena válka, ústava jej definuje jako situaci, kdy je ČR napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení, je vyhlašován Parlamentem ČR

Zvláštní skutečnosti

jsou informace v oblasti krizového řízení, které by v případě zneužití mohly vést k ohrožení života, zdraví, majetku, životního prostředí nebo podnikatelských zájmů právnických osob nebo fyzických osob vykonávajících podnikatelskou činnost podle zvláštních právních předpisů
(zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon))

Integrovaný záchranný systém

je koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací
(zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů)

Základní složky integrovaného záchranného systému

jsou Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, zdravotnická záchranná služba a Policie České republiky
(zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů)

Ostatní složky integrovaného záchranného systému

jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím.
(zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů)

Hospodářské opatření pro krizové stavy

je organizační, materiální nebo finanční opatření přijímané správním úřadem v krizových stavech pro zabezpečení nezbytné dodávky výrobků, prací a služeb, bez níž nelze zajistit překonání krizových stavů
(zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů)

Plán nezbytných dodávek

je samostatná část krizového plánu zpracovaná správním úřadem v systému nouzového hospodářství
(zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů)

Systém nouzového hospodářství

zabezpečuje, aby nezbytné dodávky pro uspokojení základních životních potřeb, pro podporu činnosti hasičských záchranných sborů a havarijních služeb a pro podporu výkonu státní správy probíhaly způsobem obvyklým pro období mimo krizové stavy
(zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů)

Želechovice nad Dřevnicí

Obec se nachází na levém břehu řeky Dřevnice, v nadmořské výšce 242 m n. m., 7 km od Zlína a 9 km od Vizovic. Středem protéká potok Obůrek, který odděluje dvě historické části. Vlastní vesnice leží v severní části, zatímco na jihu se rozkládají samoty a pasekářské usedlosti, dále pak zalesněný hřeben Vizovických vrchů.

Kontakt

Želechovice nad Dřevnicí
Ul. 4. května 68
763 11 Želechovice nad Dřevnicí
tel.: 775 569 118 
e-mail: obec@zelechovice.eu
IČO: 75158094
DIČ: CZ75158094
Číslo účtu:
258966988 / 0300 ČSOB, a.s.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie